Tái Sinh – Khúc nguyện cầu cho tự do và tình yêu thiêng liêng